Úmluva CMR


Následující článek je určen zejména pro společnosti a další subjekty podnikající v silniční nákladní dopravě.

Od 1. ledna 2019 nabude účinnosti novela zákona o silniční dopravě, která mimo jiné stanovuje, že nově, tj. od 1. ledna 2019, se bude Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (známá i jako Úmluva CMR) používat také pro řadu otázek tuzemské silniční nákladní dopravy v rámci České republiky. Zákonodárci tak pro vnitrostátní úpravu této problematiky využili po vzoru např. Rakouska či Německa ustálený soubor mezinárodních pravidel, který se ve světě dlouhodobě osvědčuje.

Novela zákona o silniční dopravě, která tuto novinku v podobě rozšíření působnosti pravidel obsažených v Úmluvě CMR i na vnitrostátní nákladní dopravu v ČR zakotvila, tak stanoví: „Ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) se použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců.”

K uvedenému na okraj připomínáme, že nynější právní úpravu představovalo pouze několik ustanovení občanského zákoníku, který s podrobnější úpravou přepravy věcí již dopředu počítal.

Některé novinky v oblasti vnitrostátních přeprav dané novelou
Co se týče povahy Úmluvy CMR upozorňujeme na skutečnost, že účastníci přepravní smlouvy se jejími ustanoveními musí řídit, a nelze se od nich odchýlit ani dohodou. Pokud by tak strany učinily, byla by tato odchylná ujednání neplatná a právně neúčinná.

Zásadní novinkou oproti dosavadní vnitrostátní právní úpravě, kterou ocení zejména dopravci, je limitace standardní odpovědnosti dopravce při ztrátě, zničení nebo poškození zásilky a tím i jeho omezená náhradová povinnost.

Náhrada škody se vypočítá z hodnoty zásilky v době jejího převzetí k dopravě, avšak nesmí přesahovat částku vypočtenou jako koeficient daný Úmluvou CMR za kilogram chybějící hrubé hmotnosti. Odesílatel si však může zajistit vyšší odpovědnost dopravce, a to tak, že zaplatí dohodnutý příplatek k přepravnému a v nákladním listě udá cenu zásilky převyšující zmiňovanou hranici, případně udá částku zvláštního zájmu na dodání zásilky.

Úmluva CMR taktéž upravuje i případ, kdy dopravce škodu způsobil úmyslně. Je zřejmé, že v takovém případě se dopravce nemůže dovolávat limitu své odpovědnosti, ale bude povinen nahradit škodu v plné výši.

Úroky z náhrady škody, které lze po dopravci požadovat, jsou pevně stanoveny na 5% ročně.

Úmluva CMR rovněž konkretizuje důvody pro případné úplné zproštění odpovědnosti dopravce.

Dokladem o uzavření přepravní smlouvy bude dle nové úpravy nákladní list, který tak nahrazuje nynější potvrzení o převzetí zásilky či cenný papír ve formě náložného listu.

Nově budou řešeny i reklamace zásilek. Příjemci se důrazně doporučuje zkontrolovat stav zásilky již při jejím převzetí a ohlásit případné výhrady ihned dopravci. Pokud tak neučiní a jedná se přitom o zjevně znatelné vady, má se nadále za to, že příjemce obdržel zásilku ve stavu uvedeném v nákladním listě, pokud se neukáže opak. U poškození zjevně neznatelných má na výhrady 7 dnů ode dne vydání zásilky a musí je učinit písemně.

Lhůta pro uplatnění nároků z přeprav se z 6 měsíců prodlužuje na 1 rok (v případě úmyslu až na 3 roky). Poté se nároky promlčí a nelze je uplatňovat ani vzájemnou žalobou, ani námitkami.
Shora uvedené informace měly upozornit pouze na několik nejzásadnějších změn oproti dosavadní úpravě vnitrostátní nákladní dopravy. Komplexně popsat veškeré změny není možné v jednom článku.

Proto v případě, že podnikáte v oblasti vnitrostátní nákladní dopravy, doporučujeme kontaktovat naši advokátní kancelář, která je připravena poskytnout Vám veškeré služby týkající se nákladní dopravy na profesionální úrovni.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz